Kirkon selkokieliset sivut > Tietoa kirkosta > Päätöksenteko

Päätöksenteko

Seurakuntavaalit

Seurakunnan toimintaa johtaa kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla, jotka järjestetään joka neljäs vuosi.

Useat seurakunnat voivat muodostaa seurakuntayhtymän. Seurakuntayhtymässä valitaan yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet ja seurakuntaneuvoston jäsenet. Yhteinen kirkkovaltuusto johtaa seurakuntayhtymää. Seurakuntaneuvosto johtaa yhtymään kuuluvan seurakunnan toimintaa.

SANASTO

Kirkkovaltuusto | Kirkkoneuvosto
Seurakuntayhtymä | Seurakuntaneuvosto
Yhteinen kirkkovaltuusto
Luottamushenkilö | Äänioikeutettu

Kirkkovaltuusto
Kirkkovaltuusto johtaa seurakunnan toimintaa.
Se päättää myös seurakunnan taloudesta.
Jäsenet kirkkovaltuustoon valitaan seurakuntavaaleissa.
Kirkkovaltuuston jäseniä kutsutaan luottamushenkilöiksi.

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäviksi.
Kirkkoneuvosto vastaa myös käytännön johtamisesta seurakunnassa.

Seurakuntayhtymä
Useat seurakunnat voivat muodostaa yhdessä seurakuntayhtymän.
Seurakuntayhtymän toimintaa johtaa seurakuntaneuvosto. 

Seurakuntaneuvosto
Seurakuntaneuvosto johtaa seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan toimintaa.
Seurakuntavaaleissa valitaan seurakuntaneuvoston jäsenet.
Seurakuntaneuvosto suunnittelee, kehittää ja ohjaa seurakunnan toimintaa.
Seurakuntaneuvosto päättää oman seurakuntansa toiminnasta ja
se valitsee seurakunnalle työntekijät. 

Yhteinen kirkkovaltuusto
Seurakuntavaaleissa valitaan yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet.
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää seurakuntayhtymän talousarviosta,
kirkollisveron suuruudesta, rakennushankkeista ja suurimmista avustuksista.
Kirkkovaltuusto jakaa seurakuntatyöhön käytettävät varat yhtymän seurakuntien kesken.

Luottamushenkilö
Seurakuntavaaleilla valitaan luottamushenkilöt kirkkovaltuustoon.
Luottamushenkilöt ovat seurakuntalaisten edustajia.
He suunnittelevat seurakunnan toimintaa yhdessä työntekijöiden kanssa.
Luottamushenkilöt päättävät seurakunnan toiminnasta.

Luottamushenkilön tehtävänä on

  • vaikuttaa seurakunnan päätöksentekoon
  • päättää seurakunnan taloudesta
  • suunnitella seurakunnan toimintaa
  • päättää työntekijävalinnoista
  • antaa osaamisensa seurakunnan käyttöön

Äänioikeutettu
Seurakuntavaalit ovat ainoat valtakunnalliset vaalit,
joissa 16-vuotialla on äänioikeus.
Seurakuntavaaleissa saavat äänestää evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet.

Kuka voi olla ehdokkaana seurakuntavaaleissa?
Ehdokkaana voi olla 18 vuotta täyttänyt seurakunnan jäsen,
joka on käynyt rippikoulun ja konfirmoitu.
Ehdokkaan pitää antaa kirjallinen suostumus ehdokkaaksi asettumisesta.
Ehdokkaan pitää olla mukana seurakunnan toiminnassa.
Ehdokkaan pitää olla täysivaltainen kansalainen.
Ehdokkaiksi tarvitaan monenlaisia seurakuntalaisia.
 
Haluatko asettua ehdolle?
Jos haluat ehdokkaaksi,
voit liittyä sopivalle ehdokaslistalle.
Voit myös perustaa oman valitsijayhdistyksen.
Voit kertoa seurakuntasi kirkkoherranvirastossa, että
olet kiinnostunut ehdokkuudesta.
Voit ryhtyä ehdokkaaksi vain omassa seurakunnassasi.
Olet sen seurakunnan jäsen,
jonka alueella asut. 

Kuka tulee valituksi luottamushenkilöksi?
Seurakuntavaaleissa on suhteellinen vaalitapa.
Vaalien tulokseen vaikuttavat ehdokaslistan
ehdokkaiden yhteinen äänimäärä ja
ehdokkaan henkilökohtainen äänimäärä.
Jokaiselle ehdokkaalle lasketaan näistä vertausluku.
Sen perusteella määräytyy,
kuka tulee valituksi luottamushenkilöksi.
Vaalin tulos määräytyy kunkin ehdokkaan saaman vertausluvun perusteella.
Eri ehdokasryhmät saavat valtuustopaikkoja suhteellisesti kokonaisäänimäärän mukaan.
Vastaava suhteellinen vaalitapa on käytössä myös kunnallisissa ja valtiollisissa vaaleissa.

Kuka voi äänestää seurakuntavaaleissa?
16 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet voivat äänestää seurakuntavaaleissa.

 

Palaute
Top